Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1/05/2012

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
De verkoper is MedischeTassen.be – Avenue Emile Zola 80, 1030 Brussel, België. BTW nr: BE0842438367.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van alle producten uit het gamma van MedischeTassen.be.

De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door plaatsing van een bestelling.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de keuze van de klant. De klant kan nooit het feit inroepen dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Mogelijkheid tot wijziging voorwaarden
MedischeTassen.be behoudt het recht voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te veranderen. Op verkopen die gesloten zijn vóór deze wijziging, blijven de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 – Aanbod en weergave
Het aanbod geldt zolang het betreffende product geproduceerd wordt bij de betreffende leverancier.  Afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Het aanbod wordt altijd zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig is, niet up-to-date of te algemeen is.

MedischeTassen.be is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, druk- of zetfouten.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met MedischeTassen.be via info@medischetassen.be.

Artikel 5 – Het tot stand komen van de internetverkoop
Een bestelling kan geplaatst worden via www.medischetassen.be, via info@medischetassen.be of via telefoon. Ook kan de bestelling tot stand komen door het ondertekenen van een bestelbon (op bijvoorbeeld een beurs of evenement).
De koop komt tot stand bij het ontvangen van de bevestigingsmail of het ondertekenen van de bestellingsbon.

MedischeTassen.be behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij overmacht
  • indien het artikel niet langer beschikbaar is
  • bij ernstig vermoeden van kwade trouw of rechtsmisbruik van de klant

Artikel 6 – Prijzen
Al onze voorgestelde prijzen zijn inclusief BTW. Indien er nog extra leveringskosten worden aangerekend zal dit duidelijk bij het product vermeld worden op www.medischetassen.be.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. Te allen tijde kunnen de prijzen wijzigen. De prijs die op het moment van de bestelling van toepassing was, geldt als de prijs voor de internetverkoop, tenzij deze door één of andere technische fout of onzorgvuldigheid onrealistisch laag zou liggen, totaal niet in overeenstemming met de werkelijke waarde van het product. In dit laatste geval zal de potentiële koper verwittigd worden en onverwijld zijn geld teruggestort krijgen.

Artikel 7 – Eigendomsrecht
Tot op het moment van betaling van de goederen door de klant blijven deze eigendom van MedischeTassen.be. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen door de klant.

Artikel 8 – Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden. (Toekomstige) HAIO’s of specialisten in opleiding dienen hun betaling te doen via een gewone overschrijving na te hebben besteld via email of via een bestelbon opgemaakt in zijn/haar aanwezigheid. Enkel op deze manier kunnen ze genieten van de 5% korting voor (toekomstige) HAIO’s en specialisten in opleiding. Het online betalingssysteem zal hen immers niet herkennen, waardoor er te veel zal betaald worden.
HAIO’s of specialisten in opleiding die wensen te genieten van de HAIO korting van 5% kan gevraagd worden om hun studentenkaart voor te leggen.

Artikel 9 – Levering van een bestelling
MedischeTassen.be levert bestellingen enkel binnen de Europese Unie. Bestellingen worden dus enkel aanvaard, indien het leveradres in de Europese Unie ligt.

Ingeval een besteld artikel niet meer te verkrijgen is, wordt de klant telefonisch of via email hiervan in kennis gesteld.

Voor meer informatie over de leveringsmodaliteiten kan de klant steeds contact opnemen met MedischeTassen.be via info@medischetassen.be

Artikel 10 – Verzakingstermijn
Elke consument heeft het recht aan MedischeTassen.be mee te delen dat hij afziet van de koop, zonder opgave van een reden en zonder betaling van een boete, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering of afhaling van het product.

De klant die van dit verzakingsrecht wenst gebruik te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen MedischeTassen.be hiervan schriftelijk in kennis stellen via een schrijven of via info@medischetassen.be.

De klant dient tevens binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat, in de originele verpakking, samen met alle toebehoren en met de originele factuur terug te bezorgen aan MedischeTassen.be.

Beschadigde, duidelijk gebruikte of bevuilde producten zullen door MedischeTassen.be niet teruggenomen worden.

MedischeTassen.be zal de betaalde sommen terugstorten binnen de 14 dagen na acceptatie van de teruggave.

Artikel 11 – Garantie
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Gedurende de voormelde periode verbindt MedischeTassen.be zich ertoe om het defecte product (of onderdelen ervan) kosteloos te vervangen, te herstellen of het om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zouden zijn of herstelling onmogelijk is.

Onder meer in volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

  • defecten veroorzaakt door incorrect gebruik, slecht onderhoud, hardhandig gebruik
  • defecten ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen.

De factuur geldt altijd als garantiebewijs. De klant moet de originele factuur kunnen voorleggen teneinde te kunnen gebruik maken van de garantie. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantietermijn neemt aanvang op het moment van de levering of afhaling.

Artikel 12 – Klantendienst
Klanten kunnen MedischeTassen.be altijd contacteren via info@medischetassen.be of telefonisch op 0032 474 67 04 65.

Artikel 13 – Klachten
Elke zichtbare beschadiging of andere tekortkoming van de artikelen bij levering of afhaling, moet onverwijld worden gemeld aan MedischeTassen.be via email, telefoon of mondeling, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met een bestelling kan de consument steeds terecht bij MedischeTassen.be via info@medischetassen.be of via telefoon.

Artikel 14 – Privacy
De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is. Meer informatie kunt u terugvinden onder de rubriek Privacy op www.medischetassen.be.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Voor geschillen uit e-commerce kan u terecht op de website van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr

Privacy policy

Verzameling, gebruik en/of verwerking
Persoonlijke gegevens die u in het kader van bestellingen doorgeeft aan MedischeTassen.be zullen door ons verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden met het oog op de uitvoering en de naleving van het klantencontract dat u met MedischeTassen.be gesloten hebt, voor algemene servicedoeleinden op langere termijn, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, direct marketing en markt- en opinieonderzoeksactiviteiten.

Overdracht aan derden
In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen in opdracht handelen van MedischeTassen.be, zoals bijvoorbeeld voor drop shipping leveringen van de leverancier aan de eindklant. Hun toegang tot de gegevens wordt echter strikt beperkt tot de datgene wat ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

Juistheid en verbetering van persoonlijke gegevens
U hebt te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te verwijderen en te blokkeren, zoals voorzien in de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Intrekking van uw toestemming
U kunt uw toestemming tot het bewaren van uw persoonlijke gegevens altijd opnieuw intrekken.

Disclaimer
De website van MedischeTassen.be dient slechts voor informatiedoeleinden. Er wordt door ons veel zorg besteed aan de samenstelling van deze website, doch er kan niet gegarandeerd worden dat de inhoud van deze website en de daarin vervatte informatie te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt eveneens voor websites waarnaar door hyperlinks zou verwezen zijn op onze website. MedischeTassen.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de producten, informatie en gegevens in het algemeen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

MedischeTassen.be aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website, noch voor de juistheid volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. MedischeTassen.be aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover degene die gebruikt maakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen zou voortvloeien.

De website van MedischeTassen.be is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van gegevens of informatie vervat in deze website, zoals teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal, vereisen een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MedischeTassen.be.

- See more at: http://www.medischetassen.be/OLD/legal#sthash.miKanYat.dpuf